Enfeksiyon Komitemiz
10 Haziran 2017

ENFEKSİYON KOMİTEMİZENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği MADDE: 14’deki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülükler;

1-Hastane enfeksiyonları sürveyansını yürütmek amacıyla, mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji laboratuarından kültür sonuçlarını izlemek, günlük klinik ziyaretleriyle ilgili hastaları değerlendirmek, sorumlu hekim ve hemşirelerle koordinasyon sağlayarak, hastane enfeksiyonu gelişen yada gelişme ihtimali bulunan yeni vakaları saptamak, bu hastaları enfeksiyon riski açısından değerlendirerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

2-Toplanan sürveyansı verilerinin bilgisayar kayıtlarını tutmak,

3-Klinik enfeksiyon hızı artışlarını veya belirli mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyonlardaki artışı belirlemek ve bunları enfeksiyon kontrol hekimine bildirmek,

4-Hastane enfeksiyon salgını şüphesi olduğunda, bunun kaynağını aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çalışmalara katılmak,

5-En az haftada bir kez enfeksiyon kontrol hekimi ile bir araya gelerek, çalışmaları değerlendirmek,

6-Bölümlerle ilgili sorunları enfeksiyon kontrol hekimi ile o bölümlere iletmek,bu bölümlerin kontrol tedbirlerinin oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesine katılımlarını sağlamak,

7-Enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında görev almak,

8-Yataklı tedavi kurumu genelinde enfeksiyon kontrol uygulamalarını izlemek,

9-Yataklı tedavi kurumu personeline hastane enfeksiyonları ve kontrolü konusunda eğitim vermektir.

10-Not: Her iki yüz elli yatak için bir enfeksiyon kontrol hemşiresi görevlendirilmesi zorunludur.En az haftada bir kere enfeksiyon kontrol hemşiresi ile bir araya gelerek çalışmaları değerlendirmek, gerekli görülen her durumda enfeksiyon kontrol hemşiresine tıbbi direktif ve tavsiye vermek,

ENFEKSİYON KONTROL HEKİMİ GÖREVLERİ

1-En az haftada bir kere enfeksiyon kontrol hemşiresi ile bir araya gelerek çalışmaları değerlendirmek, gerekli görülen her durumda enfeksiyon kontrol hemşiresine tıbbi direktif ve tavsiye vermek,Enfeksiyon kontrol hemşiresi tarafından yürütülen çalışmaları ve hizmet içi eğitim programını denetlemek,

2-Yataklı tedavi kurumu personeline hastane enfeksiyonları konusunda Enfeksiyon Kontrol Komitesinin programları çerçevesinde eğitim vermek.

3-Sürveyans verilerini düzenli olarak gözden geçirip, sonuçları yorumlayarak, periyodik olarak enfeksiyon kontrol ekibine bilgi vermek ve enfeksiyon kontrol komitesinin toplantılarında bu verileri sunmak.

4-Enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında görev almak.

5-Hastane enfeksiyonu salgını şüphesi olduğunda, bunun kaynağını aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çalışmaları başlatmak ve yürütmek.

6-Bölümlerle ilgili sorunları o birimlere iletmek, bu birimlerin kontrol tedbirlerinin oluşturulması, uygulaması ve değerlendirilmesine katılımlarını sağlamak.

ÇALISMA ALANLARI:

1-Bilimsel esaslar çerçevesinde,yataklı tedavi kurumunun özelliklerine ve şartlarına uygun bir enfeksiyon kontrol programını belirleyerek uygulamak

2-Güncel,ulusal ve uluslar arası kılavuzları dikkate alarak yataklı tedavi kurumunda uygulanması gereken enfeksiyon kontrol standartlarını yazılı hale getirmek ,bunları gerektikçe güncellemek

3-Yataklı tedavi kurumunda çalışan personele,bu standartları uygulayabilmeleri için devamlı hizmet içi eğitim verilmesini saglamak ve uygulamaları denetlemek.

4-Yataklı tedavi kurumunun ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun bir sürveyans programı geliştirmek ve çalışmalarının sürekliligini saglamakçerek,hastane enfeksiyon kontrol programı için hedefler koymak,her yılın sonunda hedeflere ne ölçüde uHastane enfeksiyonu yönünden,öncelik taşıyan bölümleri saptayarak ve bulgulara göre harekete gelaşıldığını değerlendirmek ve yıllık çalışma raporundan bu degerlendirmelere yer vermek.

5-Antibiyotik,dezenfeksiyon,antisepsi,sterilizasyon araç ve gereçlerin,enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve sarf malzeme alımlarından,ilgili komisyonlara görüş bildirmek ;görev alanı ile ilgili hususlarda,yataklı tedavi kurumunun inşaat ve tadilat karaları ile ilgili olarak gerektiğinde Yönetime görüş bildirmek.

6-Hastalar ve yataklı tedavi kurumu personeli için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi durumunda,gerekli incelemeleri yapmak,izolasyon tedbirlerini belirlemek,izlemek ve böyle bir riskin varlığının saptanması durumunda ,ilgili bölüme hasta alımının kısıtlanması veya gerektiğinde durdurulması hususunda karar almak,

7-Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini dikkate alarak,antibiyotik kullanım politikalarını belirlemek,uygulanmasını izlemek ve yönlendirmek,

8-Sterilizasyon ,antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanların seçimi ile ilgili standartları belirlemek ,standartlara uygun kullanımı denetlemek

9-üç ayda bir olmak üzere ,hastane enfeksiyonu hızları,etkenleri ve direnç paternlerini içeren sürveyans raporunu hazırlamak ile ilgili bölümlere iletilmek üzere Yönetime bildirmek,

10-Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından hazırlanan yıllık faaliyet degerlendirme sonuçlarını Yönetime sunmak.

11-Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından iletilen sorunlar ve çözüm önerileri konusunda karar almak ve Yönetime iletmek